We kunnen weer samen bikkele door een van de mooiste gebieden in Nederland en Duitsland Dankzij de versoepeling van de nieuwe  coronamaatregelen kan Ultimate Warrior op 17 en 18 Oktober doorgaan zoals gepland. YES! Eindelijk mogen we weer doen waar we zo blij van worden: Jullie uitdagen, laten bikkelen en laten finishen met een grote glimlach.

Wij zijn nu volop bezig met de organisatie om er een onvergetelijk en veilig event van te maken. Hieronder beantwoorden wij jullie meest gestelde vragen en lees je meer over onder andere de aanpassingen die wij doorvoeren en hoe je zelf kunt bijdragen aan een veilig verloop.

 

Nog maar een aantal tickets beschikbaar

Doordat we vanwege de coronamaatregelen een bezetting van 28% van de eigenlijke capaciteit hebben, is inschrijven nog mogelijk tot een maximaal van 50%

 

Hoe kan het dat Ultimate Warrior  kan doorgaan terwijl de besmettingen oplopen?Er is een solide veiligheidsplan dat in nauwe samenwerking met de Gemeente Beesel en experts van de diensten (o.a. GGD) tot stand is gekomen. We hebben diverse maatregelen genomen om het event binnen de coronarichtlijnen te organiseren en dat is gelukt.

Daarbij zijn de randvoorwaarden uitstekend. Ultimate `Warrior vindt plaats op enorme openluchtterreinen waarop deelnemers in tijd (2 dagen, meer dan 20 startgroepen) en ruimte (150 hectare) worden verdeeld.

Het aantal aanwezigen is afgeschaald naar 50% van de eigenlijke capaciteit per dag.

Deelnemers worden bovendien uitdrukkelijk opgeroepen om thuis te blijven bij gezondheidsklachten. Vóór de ingang wordt bovendien een gezondheidscheck gedaan.

 

Hoe gaan wij de veiligheid van alle aanwezigen waarborgen?Er is een uitgebreid gezondsheidsplan. Al maandenlang zijn wij bezig met zorgvuldige voorbereidingen. We hebben een ‘gereedschapskist’ met aanvullende maatregelen die inzetbaar zijn als de situatie daarom vraagt.Ultimate Warrior vindt plaats op enorme openluchtterreinen waarop deelnemers in tijd (2 dagen, meer dan 20 startgroepen) en ruimte (150 hectare) worden verdeeld.

Het aantal aanwezigen is afgeschaald naar 50% van de eigenlijke capaciteit per dag.

Deelnemers worden bovendien uitdrukkelijk opgeroepen om thuis te blijven bij gezondheidsklachten. Vóór de ingang wordt bovendien een gezondheidscheck gedaan.

 

Wat is er dit jaar anders dan vorig jaar ?We hebben bijvoorbeeld een compleet andere startprocedure. We starten met Maximaal 40 deelnemers vanuit een startvak waar zij 1,5 meter afstand houden. (hiervoor hebben we japanse matjes neergelegd om ruim 2 meter afstand van elkaar. Startgroepen vertrekken om de 15 min

In het start- en finishgebied wordt alles extra ruim opgezet zodat de 1,5 meter afstand gewaarborgd kan worden.

Het entertainmentprogramma aldaar is ook uitgekleed om drukte te voorkomen en goede doorstroming te garanderen.

Het aantal aanwezigen is afgeschaald naar 50% van de eigenlijke capaciteit per dag.

Daarnaast zullen er helaas geen toeschouwers mogen komen op het evenementen terrein. Alleen deelnemers,crew en vrijwilligers.

 

Kan Ultimate Warrior ook doorgaan zonder teamwork?Deze editie is het parcours zo aangepast, dat er geen teamwork nodig is en deelnemers afstand kunnen houden. Denk hierbij aan touwen en balken die je over hoge muren heen helpen, waar je normaal gesproken een ‘voetje’ zou krijgen van een andere Warrior. Mocht er toch een contactmoment zijn, dan is het risico op besmetting laag, want het is van korte duur en in de open lucht. Dat is overigens in lijn met het sportprotocol van de overheid dat geldt vanaf 1 juli. Een eventueel contactmoment is te vergelijken met bijvoorbeeld een sportduel op het hockey- of voetbalveld of contact vechtsporten

 

Zijn toeschouwers welkom op het event?

Helaas zijn de regels weer aangescherpt en mogen wij geen bezoekers ontvangen op het evenementen terrein.

 

Hoe laat moet ik aanwezig zijn?

Voor een vlotte doorstroming (en dus de beste ervaring!) op de parkeerplaatsen, in het start-/finishgebied en op het parcours, vragen wij je om op tijd te komen. Plan je aankomst op de parkeerplaats 0,5 uur vóór je starttijd, dat je op je ticket vindt. Je hebt dan voldoende tijd om naar de check-in te wandelen, je tas in de garderobe te leggen en je te melden bij het startvak. De warming-up begint op jouw starttijd.

Voor het parkeren vragen wij eenvergoeding van €5 (CASH ONLY) de medewerker heeft handschoenen aan en kan helaas niet wisselen.zorg dat je dit gepast bij je hebt.

 

 

Belangrijke praktische informatie

 

+ Kom omgekleed naar het event. In verband met de regelgeving zijn de omkleedmogelijkheden op het event beperkt.

Het is handig om een tas met warme kleding en een zak voor je natte spullen (regen, geen water obstakels) mee te nemen. Deze kun je in de gratis bewaakte garderobe achterlaten.

Neem daarnaast niet teveel spullen mee, en deel waar mogelijk een tas met je buddies. Zo voorkomen we drukte in de garderobe.

+ Doe voor de zekerheid een kaartje met je contactgegevens en die van een ‘in case of emergency’-contactpersoon in je tas. Je tasnummer komt overeen met het nummer op je polsbandje, waardoor we jouw identiteit kunnen achterhalen in het geval van een calamiteit.

+ Houd er in je tijdsplanning rekening mee dat je nog ongeveer 1 minuut moet lopen van de parkeerplaats naar de check-in.

+ Wees voorbereid op de weersomstandigheden. Ultimate Warrior zijn natuurlijk niet vies van een beetje regen, maar toch is het bij regenachtig weer lekker om een kleine paraplu mee te nemen die in je tas past. Zo houd je jezelf voor de start en na je run droog. In verband met de regelgeving zullen er namelijk bijna geen tenten worden opgebouwd.

+ Houd als navigatieadres Billybird Drakenrijk Drakenrijkstraat, 5953 TR Reuver.

aan en volg vanaf daar de borden ‘drakenrijk’. Een parkeerdagkaart kost €5 euro.+ Op het terrein is ‘to go’ catering aanwezig.

Geen afspoelfaciliteiten na de finish (alleen voor de 24 uurs lopers ivm met nood warme douches)In verband met de hygiëneregelgeving met betrekking tot het coronavirus, zal er dit jaar geen afspoelinstallatie na de finish zijn.

 

(Veiligheids-)regelsHoud je aan de onderstaande (veiligheids-)regels en zorg er zo voor dat jij en vele andere Warriors onbezorgd kunnen gaan knallen op het parcours.

+ Je kunt het terrein alleen betreden als je een geldig ticket hebt. Dit geldt zoals gezegd ook voor toeschouwers.

+ Ga naar huis als je gezondheidsklachten hebt.

+ Ben je ouder dan 12 jaar, houd dan 1,5 meter afstand ten opzichte van anderen. Deze regel geldt niet op het parcours. Daar is teamwork toegestaan als het noodzakelijk is voor de sportbeoefening, dus bij het overwinnen van de hindernissen.

+ Hoest/nies in je binnenkant van je elleboog.

+ Was regelmatig je handen. Bij de toiletten vind je wastafels. Neem daarnaast voor extra hygiëne je eigen desinfecterende handgel mee.

+ Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten, en gooi deze direct weg na gebruik.

+ Vermijd aanraking van je eigen gezicht; kom niet aan je mond, neus en/of ogen.

BAM: Het parcours!

 

 

 

  • ENGLISH

We can once again battle together through one of the most beautiful areas in the Netherlands and Germany Thanks to the relaxation of the new corona measures, Ultimate Warrior can continue as planned on 17 and 18 October. YES! Finally, we can do again what makes us so happy: Challenging you, making you tickle and finishing with a big smile.
We are now busy with the organization to make it an unforgettable and safe event. Below we answer your most frequently asked questions and read more about the adjustments we are making and how you can contribute to a safe event.

Only a few tickets left
Because of the corona measures we have an occupancy of 28% of the actual capacity, registration is still possible up to a maximum of 50%.

How is it possible that Ultimate Warrior can continue while the infections increase?

There is a solid security plan that has been developed in close cooperation with the Municipality of Beesel and experts from the services (including GGD). We have taken various measures to organize the event within the corona guidelines and we have succeeded.
The preconditions for this are excellent. Ultimate `Warrior takes place on enormous open-air sites where participants are divided in time (2 days, more than 20 starting groups) and space (150 hectares).
The number of attendees has been scaled down to 50% of the actual capacity per day.
Moreover, participants are explicitly called upon to stay at home in case of health complaints. In addition, a health check is made before the entrance.

How are we going to guarantee the safety of all attendees?

There is a comprehensive health plan. We have been making careful preparations for months now. We have a ‘toolbox’ with additional measures that can be used if the situation demands it. Ultimate Warrior takes place on enormous open-air sites where participants are divided in time (2 days, more than 20 starting groups) and space (150 hectares).
The number of attendees has been scaled down to 50% of the actual capacity per day.
Moreover, participants are explicitly called upon to stay at home in case of health complaints. In addition, a health check is made before the entrance.

What is different this year from last year?

For example, we have a completely different starting procedure. We start with a maximum of 40 participants from a starting area where they keep a distance of 1.5 meters. (For this, we have Japanese mats placed at a distance of more than 2 meters from each other. Starting groups leave every 15 min
In the start and finish area everything is extra spacious so that the 1.5 meter distance can be guaranteed.
The entertainment program there is also stripped down to prevent crowds and to ensure good flow.
The number of attendees has been scaled down to 50% of the actual capacity per day.
In addition, there will unfortunately be no spectators allowed on the event site. Only participants, crew and volunteers.

Can Ultimate Warrior continue without teamwork?

This edition the course has been adapted in such a way that no teamwork is needed and participants can keep their distance. Think of ropes and beams that help you over high walls, where you would normally get a ‘foot’ from another Warrior. Should there still be a moment of contact, the risk of contamination is low, because it is short-lived and in the open air. Incidentally, this is in line with the government’s sports protocol that applies from 1 July. A possible contact moment can be compared to, for example, a sport duel on the field hockey or soccer field or contact martial arts.

Are spectators welcome at the event?

Unfortunately the rules have been tightened again and we are not allowed to receive visitors on the event terrain.

What time do I have to be present?

For a smooth flow (and therefore the best experience!) on the parking lots, in the start/finish area and on the track, we ask you to arrive on time. Plan your arrival at the parking lot 0.5 hours before your start time, which you will find on your ticket. You will then have enough time to walk to the check-in, put your bag in the checkroom and report to the starting area. The warm-up starts at your start time.
For parking we charge a fee of €5 (CASH ONLY) the staff member is wearing gloves and unfortunately cannot change them. Make sure you have this with you.

Important practical information

+ Come dressed up to the event. Due to the regulations, the change of clothes at the event is limited.
It is convenient to bring a bag with warm clothing and a bag for your wet stuff (rain, no water obstacles). You can leave these in the free guarded checkroom.
Don’t take too much stuff with you, and share a bag with your buddies where possible. This way we prevent crowding in the checkroom.

+ Just to be on the safe side, put a card with your contact details and those of an ‘in case of emergency’ contact in your bag. Your bag number matches the number on your wristband, so we can find out your identity in case of an emergency.
+ Please keep in mind in your time schedule that you still have about 1 minute to walk from the parking lot to check-in.
+ Be prepared for the weather conditions. Ultimate Warrior are of course not averse to a bit of rain, but still in rainy weather it’s nice to bring a small umbrella that fits in your bag. This way you keep yourself dry before the start and after your run. Because of the regulations there will be almost no tents.
+ Keep as navigation address Billybird Drakenrijk Drakenrijkstraat, 5953 TR Reuver.
Follow the signs ‘dragonrijk’ from there. A parking ticket costs €5.+ On the terrain there is ‘to go’ catering available.
No rinsing facilities after the finish (only for the 24 hour runners due to emergency hot showers) Due to hygiene regulations regarding the corona virus, there will be no rinsing facilities after the finish this year.

(Safety) rules Keep to the (safety) rules below and make sure that you and many other Warriors can start popping on the track without any worries.
+ You can only enter the terrain if you have a valid ticket. This also applies to spectators.
+ Go home if you have health problems.
+ If you are over 12 years old, keep 1.5 meters distance from others. This rule does not apply on the track. Teamwork is allowed there if it is necessary for sports practice, i.e. when overcoming obstacles.
+ Cough/nies in the inside of your elbow.
+ Wash your hands regularly. At the toilets you’ll find washbasins. For extra hygiene, bring your own disinfectant handle.
+ Use paper handkerchiefs to blow your nose, and throw it away immediately after use.
+ Avoid touching your own face; do not touch your mouth, nose and/or eyes.
BAM: The trail!